Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en/of diensten door Metech Sweepers & Scrubbers, gevestigd en kantoorhoudend te Barneveld, dan wel één van haar dochterondernemingen (hierna te noemen: “Metech”) deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2Eventuele door de wederpartij of afnemer (hierna te noemen “Koper”) van Metech gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden door Metech uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3Wijzigingen in de tussen Metech en Koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Metech en Koper zijn  overeengekomen.

1.4Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1Alle door of namens Metech gedane aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een concrete termijn voor aanvaarding is genoemd. De aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2Als de Koper aan Metech gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Metech uitgaan van juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding of offerte hierop baseren.

2.3De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘Ex Works’ (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms), vestigingsplaats Metech tenzij anders in de aanbieding of offerte staat vermeld. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, kosten van montage en kosten inwerkstelling. Een door Metech gemaakte schatting van de met een opdracht gepaard gaande kosten (zoals vervoers-, emballage- en/of verpakkingskosten) is steeds vrijblijvend. De Koper zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

2.4Rechtstreekse opdrachten van de Koper zijn voor Metech eerst bindend wanneer zij door Metech schriftelijk zijn aanvaard.

2.5Indien de Koper een opdracht geeft met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enig ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod of het nader tussen partijen overeengekomene, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen, tenzij dit daarna alsnog binnen vijf werkdagen door Metech schriftelijk wordt bevestigd.

2.6Tussen Metech en de Koper is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de akkoordverklaring van de Koper met het aanbod van Metech heeft bereikt.

Artikel 3: Adviezen en verstrekte informatie

3.1Koper kan geen rechten ontlenen aan door Metech verstrekte adviezen en informatie die geen betrekking hebben op door Metech aan Koper geleverde zaken of diensten.

3.2Metech zal bij de uitvoering van de overeenkomst af mogen gaan op de juistheid en volledigheid van de informatie die haar door Koper wordt verstrekt.

Artikel 4: Levering en risico-overgang

4.1De door Metech opgegeven leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Metech beschikt over alle door de Koper te verstrekken (afleverings)materialen, documenten en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Metech is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Metech is gesteld.

4.2De Koper is verplicht Metech minimaal twee dagen voor aflevering de nodige instructies te doen toekomen die voor verzending of afname noodzakelijk zijn.

4.3Door Metech opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. In het geval van overschrijding van de leveringstermijn is de Koper nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De Koper is gerechtigd Metech na het verstrijken van de door Metech opgegeven leveringstermijn een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen, bij overschrijding waarvan Koper gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan Metech binnen veertien dagen, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van Metech kan leiden.

4.4De door Metech opgegeven leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in artikel 10 van deze voorwaarden).

4.5Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af fabriek, ‘Ex Works’ (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms). Dit houdt in dat Metech haar goederen levert door ze in haar bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek) ter beschikking te stellen aan Koper. Koper is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van Metech tot de gewenste bestemming.

4.6Indien de Koper het vervoermiddel moet stellen of dit arrangeert, is hij verplicht de zaken in ontvangst te nemen op het door Metech van tevoren aan te zeggen tijdstip. Indien Metech het vervoersmiddel moet stellen, zal zij Koper tijdig in kennis stellen van de datum van vertrek en/of het verwachte tijdstip van aankomst van de bestemmingsplaats van het vervoersmiddel.

4.7Metech heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen.

4.8Indien – ter beoordeling aan Metech – er aanleiding bestaat om aan te nemen dat de Koper de overeenkomst niet of niet geheel zal kunnen nakomen, is Metech gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering, vervoer, opdracht tot vervoer te geven of tot verdere levering over te gaan. Indien de Koper hiermee in gebreke blijft, heeft Metech aan zijn leveringsverplichting voldaan door de zaken tegen gelijktijdige betaling aan de Koper aan te bieden.

4.9De Koper is verplicht alle zaken als in de overeenkomst overeengekomen af te nemen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de Koper door Metech opgeslagen.

Artikel 5: Prijs, betaling en zekerheid

5.1Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Metech opgegeven of met Metech overeengekomen prijzen netto Ex Works (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms). De prijzen zijn derhalve onder meer exclusief btw, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken en exclusief transportkosten.

5.2Door Metech opgegeven of met Metech overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de zaken, die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien de kostprijs na het sluiten van de overeenkomst, doch voor aflevering van de zaken een verhoging ondergaat waarop Metech in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, door wisselkoersveranderingen of wijzigingen in subsidies, grondstofprijzen, vrachttarieven, energiekosten, in- en uitvoerrechten of accijnzen of als gevolg van inflatie, is Metech gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

5.3Indien Metech emballage, verpakking, inlading, vervoer verzending, lossing of verzekering van zaken op zich heeft genomen, is zij gerechtigd de Koper daarvoor de werkelijke kosten en/of bij Metech gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.4Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Afwijking van voornoemde betalingstermijn is slechts mogelijk, indien dit tussen Metech en de Koper schriftelijk nader overeengekomen is. Metech heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- of concerngarantie. De Koper is verplicht daaraan te voldoen.

5.5Metech is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Koper schuldig is te verrekenen met hetgeen de Koper, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Metech schuldig is.

5.6De Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Door het indienen van een klacht of reclame wordt de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

5.7Indien de Koper niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de Koper zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken over het uitstaande bedrag vanaf het moment van verzuim een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

5.8Zodra de Koper met enige betaling van een opeisbare factuur in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Metech op de Koper direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.

Artikel 6: Reclamaties of klachten

6.1De Koper is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de geleverde zaken die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de geleverde zaken schriftelijk en onder vermelding van het gestelde gebrek aan Metech worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zes maanden na aankomst van de geleverde zaken schriftelijk aan Metech worden gemeld.

6.2Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende zaken onverwijld te staken.

6.3Het staat de Koper niet vrij de geleverde zaken te retourneren, zonder voorafgaand overleg met Metech. De kosten van retourneren zijn voor de Koper en de geleverde zaken blijven voor zijn risico.

6.4Ieder recht op reclame vervalt, naast de in lid 1 tot en met 3 genoemde gevallen, indien:

a.de zaken door of namens Koper ondeugdelijk of in strijd met de door of namens Metech gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;

b.de Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Metech niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

6.5 Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Metech niet schriftelijk de gelegenheid heeft geboden de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 7: Garantie 

7.1Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Metech genoegzaam is aangetoond dat de geleverde zaken niet behoorlijk functioneren, zal Metech de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Metech ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Metech tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

7.2Indien Metech zaken aan de Koper aflevert welke Metech van toeleveranciers heeft verkregen, is Metech nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper gehouden dan waarop Metech ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door Metech aan de Koper geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de Koper. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie bij de toeleverancier van Metech te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Koper. Alle verzendkosten van Koper naar Metech zijn te allen tijde voor rekening van Koper.

7.3Geen garantie wordt gegeven op accu’s, batterijen, banden en andere slijtdelen. Metech behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde of zogenaamde outletartikelen.

7.4Er is uitsluitend garantie op de door Metech verkochte zaken indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven. De garantieperiode gaat in na levering.

7.5De producten blijven volledig voor risico van de Koper in het geval door Metech aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Metech en niet in redelijkheid van de Koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert. Mocht de Koper eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Metech verrichten of door anderen laten verrichten, zal Metech niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door de Koper of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven.

7.6De eventuele garantie van Metech geldt niet indien en zolang de Koper jegens Metech in verzuim is, de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, dan wel zorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, de zaken langer dan gebruikelijk zijn opgeslagen of Metech niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken. Elke garantie verstrijkt zes maanden na de levering.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1Metech blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken aan de Koper totdat de Koper aan al haar verplichtingen, ook toekomstige, jegens Metech heeft voldaan. Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Metech is de Koper vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaak aan derde te verpanden, te bezwaren of in eigendom over te dragen en blijft Metech eigenaar hiervan totdat de Koper integraal aan zijn verplichtingen jegens Metech heeft voldaan.

8.2Zolang de zaken nog eigendom zijn van Metech is Metech bij niet-nakoming of gegronde vrees van niet-nakoming door de Koper van een voor hem uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. De Koper machtigt reeds nu voor alsdan Metech de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden of kunnen bevinden.

Artikel 9: In gebreke blijven Koper

9.1Indien de Koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling en tot in ontvangstneming der zaken, of indien één of meer leveringstermijnen zijn verstreken zonder dat de koper het gekochte heeft opgevorderd alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, curatele of ontbinding van de Koper, is Metech onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd zonder ingebrekestelling:

a.de zaken voor rekening en risico van de Koper naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;

b.alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract, op te schorten;

c.alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de koper eenzijdig geheel of gedeeltelijke ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen;

d.van de Koper volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

9.2Metech is eveneens gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien door of namens Koper in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van Metech.

Artikel 10: Overmacht

10.1Metech is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de Koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 10.2 vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.

10.2Van overmacht aan de zijde van Metech is sprake indien Metech na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,  burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie Metech haar zaken betrekt, defecten aan machines en installaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, intrekking of niet niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Metech ontstaan.

10.3Indien door overmacht als bedoeld in artikel 10 de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Metech als de Koper bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde deel ervan te ontbinden.

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom

11.1Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten berusten bij Metech of derden-rechthebbenden en gaan door de overeenkomst met Metech niet op de Koper over, ook niet indien de zaken en of diensten specifiek voor de Koper zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

11.2Metech verklaart dat met het geleverde, voor zover zij weet, geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Metech kan Koper niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Metech, dan wel van haar toeleveranciers, met betrekking tot het geleverde.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1De aansprakelijkheid van Metech in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het bedrag van maximaal€ 1.000, zoals blijkt uit de factuur waar de levering op ziet.

12.2Metech zal, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek aan een  geleverde zaak of een fout in de dienstverlening, die het gevolg is van enig gebrek in of behandelingswijze van een aan haar door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar geleverd gereed product of halffabricaat.

12.3Metech aanvaard geen aansprakelijkheid in het kader van levering of dienstverlening aan de Koper voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die de Koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de Koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Metech dan wel dat hij bewijst dat Metech met het gebrek bekend is geweest en de Koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

12.4Iedere vordering jegens Metech, behalve die welke door Metech is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

12.5De werknemers van Metech of door Metech voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

12.6De Koper zal Metech, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst. In verband met de vrijwaringsplicht is de Koper onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1Op alle overeenkomsten tussen Metech en de Koper gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2Het Weens koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980) zal op de tussen Metech en de Koper gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.

13.3Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen Metech en Koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Gelderland. Het voorgaande laat onverlet het recht van Metech om het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter, zulks ter keuze van Metech.

Advies nodig of prijs opvragen?